Университет Структуралар Бөлүмдөр Өндүрүштүк практика бөлүмү

Өндүрүштүк практика бөлүмү

Адрес Ош шаары, Ленин көчөсү 331
Телефон 0(3222) 7-08-16
Факс 0(3222) 7-09-15
Веб-сайт
E-mail tmatikeev @oshsu.kg

   ОшМУнун өндүрүштөр менен байланыштар департаменти окуу - маалымат департаментинен 2002-жылы чыгарылып «ЖОЖ-Мектеп» окуу усулдук комплекси болуп түзүлүп, 2005-жылга чейин п.и.д. профессор Д.Бабаев жетектеген. 2005-жылы окуу маалымат департаментинин курамына бөлүм катары киргизилип т.и.д. профессор А.Джураев жетектеген.

Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен (2008-жылдын 30-январь №5 – протокол жана №41/2 31.01.2008 Буйругунун негизинде) ОМДдин курамынан өндүрүштөр менен байланыштар бөлүмү чыгарылып, ал окуу иштер боюнча проректорунун жетекчилигинде өндүрүштөр менен байланыштар департаменти болуп түзүлгөн.  Бүгүнкү күндө департамент өндүрүштүк практика бөлүмү болуп өзгөртүлүп, п.и.к., доцент Т.Матикеев бөлүмдүн жетекчиси катары иш алып барууда.

Билим алуучунун инсандык сапаттары, окууга ынтызарлыгы, дилгирлиги, кызыгуусу менен бирге окуу процесси өз алдынчалыкты, ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө жана турмушка зарыл болгон билимдерди, билгичтиктерди жана көндүмдөрдү калыптандырууга көмөк берүүгө тийиш.
Ошондон улам Кыргыз Республикасынын учурдагы негизги саясаты – билим берүү системасындагы дүйнөлүк стандартка ылайыктуу окутуунун жаңы формаларына таянып, берилип жаткан билимдердин сапатын кескин жогорулатууну көздөйт жана азыркы мезгилдеги билим берүүнүн коомдогу эбегейсиз зор социалдык мааниге ээ экендигине басым жасоо менен ОшМУнун педагогикалык эмес адистиктердеги студенттеринин окуу, окуу-таанышуу, окуу-талаа, өндүрүштүк, дипломдук, квалификациялык  ж.б. практиканын түрлөрү аркылуу студенттердин жөндөмдүүлүгүн өстүрүүдө факультет, колледждериндеги жүргүзүлгөн иштерин «Өндүрүштүк практика бөлүмү» көзөмөлдөйт.

 Өндүрүштүк практика бөлүмүнүн функционалдык милдеттери:

 1. Факультет, колледждердеги педагогикалык эмес адистиктеринин практикаларын өткөрүүнүн графигин түзүү жана бекиттирүү;

 2. Окуу пландарына ылайык практиканын сааттарынын аткарылышын кафедралар жана ОМД менен биргеликте көзөмөлдөө;

 3. Практиканын түрлөрү боюнча түзүлгөн жумушчу программалардын түзүлүшүнө жана аткарылышына көмөктөшүү.

 4. Бекитилген практиканын жобосуна өнөктөштөрдүн талаптарына карап, өзгөртүүлөрдү  киргизүү;

 5. Графиктин негизинде мекеме ишканаларда жүрүп жаткан практикаларды практика жетекчилер менен биргеликте көзөмөлдөө;

 6. Мекеме - ишканалар менен келишимдерди түзүү аларды сайтка жайгаштыруу аркылуу практикага online катталууну ишке ашыруу жана келип чыккан көйгөйлөрдү тийиштуу жетекчилер менен биргеликте өз убагында чечүү;

 7. Практика мезгилинде факультет,  колледждердеги адистиктерине ылайык мекеме ишканалар менен иш-чараларды уюштуруу;

 8. Факультет,колледждердеги багыт берүүчү жана жыйынтыктоочу конференцияларын  өткөрүүнү уюштуруу;

 9. Практикалардын жумушчу программаларын, графигин өндүрүшкө алдын ала сунушталуусун уюштурат.

 10. Практикаларды өткөрүүнүн сапатын жакшыртуу максатында факультеттерде жана колледждерде атайын семинарларды уюштуруп өткөрүү;

 11. Алыскы жана жакынкы район шаарлардагы өндүрүштүк мекеме- ишканаларда жүрүп жаткан практикаларга усулдук жардам берүү максатында  окутуучулардын кызмат сапарларына жөнөтүү;

 12. Практикалардын  жылдык отчетторун кабыл алуу;

 13.  Өндүрүшкө бөлүнгөн ваканциялык сааттардын өндүрүштөгү жетекчилерге төлөнүүсүн  көзөмөлдөп  уюштуруу.

 14. Практикалардын аралыктан жана тандоо мүмкүнчүлүктөрүнө жараша жаңы маалыматтык технологиялар аркылуу уюштурулушун жана иш жүзүнө ашышына багыт көрсөтүү.

  Өндүрүштүк практика бөлүмүнүн курамы

Ф. А. А.

Кызматы

Билими

Электрондук почта

1

Матикеев Талантбек Курманалиевич

Бөлүмдүн жетекчиси

Жогорку ОшМПИ

1990ж.

tmatikeev
@oshsu.kg

Salus0867@mail.ru

2

Аринова Чыныгул Тойгонбаевна

Инспектор

жогорку

ОшМУ

2005-ж.,

2017-ж.

anara.arinova@list.ru

Фото галерея