Üniversite Yapı Birimler Yazı işler birimi

“Билим” редакциялык-басма борбору

Редакциялык-басмакана борбору 1995-жылы университеттин өз алдынча структуралык бөлүмү болуп түзүлгөн.

            Анын иш аракетинин негизги багыты:

  • республикадагы жогорку окуу жайларынын студенттерин окуу-методикалык жана илимий адабияттар менен камсыздоо;
  • окуу программасын, окуу методикалык колдонмолорун, методикалык көрсөтмөлөрүн даярдоо;
  • илимий докладдардын тезистерин, илимий конференция жана семинарлардын программаларын жана материалдарын даярдоо;
  • жарнак материалдарын даярдоо ж.б. болуп саналат.

            Иштеп чыгарылгандардын сапатын жакшыртуу максатында басмакана борбору 2000-жылы кайрадан “Билим” редакциялык-басма борбору болуп түзүлгөн.

            Автор сунуш кылган даяр материалдардан, оригинал жасалып, автор тарабынан текшерилшенден кийин къп тираждуу къбъйт\\гъ берилип, печатталган продукция даярдалат.

            Пландалган иш-чараларды, конференцияларды, семинарларды өткөрүү жана уюштуруу, компьютерде даярдоо, калыпка келтирүү бөлүмдүн илимий-практикалык иш аракети болуп эсептелинет.

            “Билим” редакциялык-басма бөлүмүнүн учурдагы структуралык иш аракетине-бөлүм башчы, методист жана техникалык редактор кирет.   Бъл\м иштеп чыгарылгандардын мазмунун жана жасалгасын, жаңы жана даяр документтердин жасалгасынын сапаттарын жакшыртуунун үстүндө чыгармачылык менен иш алып барат.

            Университетте  редакциялык-басма кеңеш бар, басылып чыккан адабияттарды төмөнкү багыттар боюнча багыттоочу: коомдук-гуманитардык, филологиялык, табият илимдери, методикалык жана техникалык илимдер.

            Кеңештин тутумуна төрага, орун басарлары, президиум мүчөлөрү жана университеттин профессордук-мугалимдер тутумунан жооптуу редакторлор кирет.

            “Билим” редакциялык-басма бөлүмү өзүнүн башкы милдети деп, жаңы муундагы, заман талабына жооп берген илимий, окуу методикалык адабияттарды чыгаруу деп эсептейт.

“БИЛИМ”  редакциялык-басма бөлүмүндө иштеген кызматкерлер жөнүндө маалымат

Аты-жөнү

Кызматы

Байланыш телефону

Электрондук дареги

1

Нуранов Адылбек

Шермаматович

Бөлүм башчы

0772 666744

anuranov@oshsu.kg

2

Эсенбаев Бексултан Темирланович

Методист

0559 213559

Esenbaevbeksultan40@ gmail.com

3

Садиева Акбермет Сайиповна

Техникалык редактор

0772226037

asadieva@oshsu.kg

Фото галерея