Üniversite Teşkilat Токтомдор

Токтомдор

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын профессордук-окутуучу курамынын кызмат ордун ээлеп туруунун тартиби жөнүндө

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96049/10?cl=ky-kg&mode=tekst

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын студенттерин которуунун, окуудан чыгаруунун жана окууга калыбына келтирүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96043/10?cl=ky-kg&mode=tekst

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын кафедрасы жөнүндө
ЖОБО

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96044/10?cl=ky-kg&mode=tekst

Билими жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документтерди даярдоонун, акысын төлөөнүн, сактоонун, берүүнүн жана эсепке алуунун тартиби жөнүндө ЖОБО

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96041/10?cl=ky-kg&mode=tekst

Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын эмгектенүү тартиби жөнүндө ЖОБО

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/13564/20?cl=ky-kg&mode=tekst

Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүчү уюмунун студенттерин которуу, кайра кабыл алуу, окуудан чыгаруу жана аларга академиялык өргүү берүү тартиби жөнүндө ЖОБО

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96147/10?cl=ky-kg&mode=tekst

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын студенттерин которуунун, окуудан чыгаруунун жана окууга калыбына келтирүүнүн тартиби жөнүндө  ЖОБО

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96043/10?cl=ky-kg&mode=tekst

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын студенттерин учурдагы контролдоо жана орто аралыктык аттестацияны жүргүзүү жөнүндө ЖОБО

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96048/10?cl=ky-kg&mode=tekst

Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүчү уюмунун студенттеринин өндүрүштүк
(кесиптик) практикасы жөнүндө ЖОБО

 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96150/10?cl=ky-kg&mode=tekst

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын факультети жөнүндө
ЖОБО

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96045/10?cl=ky-kg&mode=tekst

Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүчү уюмунун бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу
мамлекеттик аттестациялоо жөнүндө ЖОБО

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96148/10?cl=ky-kg&mode=tekst

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жөнүндө
ЖОБО

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96042/10?cl=ky-kg&mode=tekst

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 14-мартындагы № 135 «Коштоп иштегендердин эмгегин жөнгө салуунун өзгөчелүктөрү жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгѳртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү жөнүндө

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97287/10?cl=ky-kg&mode=tekst

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын окумуштуулар кеңеши жөнүндө
ЖОБО

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96046/10?cl=ky-kg&mode=tekst

Жеке маалыматтар субъектисинин жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө анын макулдугун алуу тартибин, алардын жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берүү жөнүндө жеке маалыматтар субъектилерине билдирүү тартибин жана формасын бекитүү тууралуу

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12001/10?cl=ky-kg&mode=tekst

Аралыктан билим берүү технологиясын колдонууну жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды

бекитүү жөнүндө

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96607/40?cl=ky-kg&mode=tekst

Кыргыз Республикасынын жарандарынын, чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын өздүгүн күбөлөндүрүүчү документтер менен калкты камсыздоо маселелери жөнүндө

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157527/10?cl=ky-kg&mode=tekst

Билим берүү уюмдарындагы педагогикалык кызматкерлердин жумуш убактысынын узактыгы (эмгек акысынын ставкасы үчүн педагогогикалык иштии саат менен алынган ченеми)

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/57660/10?cl=ky-kg&mode=tekst

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-сентябрындагы № 511 "Билим берүү системасынын айрым категориядагы кызматкерлерине эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157318/10?cl=ky-kg&mode=tekst

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 19-декабрындагы № 689 "Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды каттоо маселелери жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157078/10?cl=ky-kg&mode=tekst

Жалпы билим берүү уюмдарында билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугун жогорулатуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/14284/20?cl=ky-kg&mode=tekst

Фото галерея