Университет Структуралар Факультеттер Орус филологиясы факультети

Орус филологиясы факультети

Адрес Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Масалиев пр.,91а
Телефон +996 3222 8-74-46
Факс 723500
Веб-сайт http://frf.oshsu.kg.
E-mail gmadmarova@oshsu.kg

   Ош мамлекеттик университетинин орус филологиясы факультетинин хроникасы 1939-жылдан башталып, Ош мугалимдер институту (кийинчерээк - педагогикалык) негизделген күндөн бери уланып келе жатат.

Орус филологиясы факультетинин башатында И.П.Карасева, Э.Н.Курбатова, Л.Д.Поколодный сыяктуу көрүнүктүү окутуучулар болгон.

   Р.Х.Муратов, В.И.Гудков, Ю.И.Чернышева, Ш.Ю.Мусин, А.П.Селиверстова, Е.С.Палагина, С.Л.Мухина, С.И.Ибрагимов, А.М.Жмаев, В.А.Маслова, Ж.А.Акпаралиев, Н.К.Салахитдинова, М.Ж.Тагаев, К.З.Зулпукаров жана башкалар  факультеттин өнүгүшүнө, илимий-педагогикалык кадрларды даярдоого зор салымдарын кошкон.

Орус филологиясы факультети Кыргыз Республикасынын улуттук  билим берүү системасында, коомдук жана саясий турмушунун башка чөйрөлөрүндө ийгиликтүү иштеген миңдеген орус тили жана адабияты мугалимдерин даярдап чыгарды.

Учурда факультетти филология илимдеринин доктору, профессор Гулипа Араповна Мадмарова, факультеттин бүтүрүүчүсү жетектейт.

Факультетте жогорку квалификациялуу профессордук-окутуучулук курам жемиштүү иш алып барып жатышат, алар - 3 филология илимдеринин докторлору, профессорлор (К. З. Зулпукаров, Г. А. Мадмарова, В. К. Сабирова), 20 илимдин кандидаттары, 30 доцент жана ага окутуучулар, 4 магистр; 25 мугалим Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги жана 12 изденүүчү диссертациялык изилдөө иштерин жигердүү жүргүзүп жатышат.

Жалпы жана салыштырмалуу лингвистика, лингвопаремиология, когнитивдик лингвистика, лингвоконцептология, ностратика, салыштырмалуу синология ж.б. тармактарда 200дөн ашуун макалалардын жана 8 монографиянын автору жана авторлошу, профессор К.З.Зулпукаровдун илимий эмгектери баалуу деп таанылып келет.

   Профессор К.З.Зулпукаров - "Кыргызстандын салыштырма лингво-концептологиясы" илимий мектебинин жана илимий багыттардын Россиялык реестиринде катталган "Алтай жана Сино-Тибет элдеринин лингво-этногенетикалык биримдиги" аттуу жаңы илимий багыттын негиздөөчүсү.

Азыркы тил илиминин жана адабий сындын актуалдуу аспектилери профессорлор Г.А.Мадмарова, В.К.Сабирова, Н.М.Мурадымов; филология илиминин кандидаттыры жана доценттери  Г.Ж.Жамшитова, Н.Х.Бекмухамедова, Н.А.Ешенова, Ж.А. Алымкулова, С.С.Сейитбекова, К.Т.Турдуева, В.Б.Суркеева, Д.А.Асанова, Ы.А.Темиркулова, Г.Ж.Болотакунова, Р.К.Ормокеевалардын илимий иштеринде чагылдырылган.

Т.П.Апполонова, Т.Д.Дыйканбаева, Ф.В.Ахмедова, Д.А.Осмонкулова, Б.К.Оморкулов, Ж.Р.Тойчуева, Р.М.Усманова, З.Я.Мискичекова сыяктуу тажрыйбалуу мугалимдер татыктуу кадыр-баркка ээ.

Факультеттин окутуучулары монографиялардын, окуу китептеринин, окуу-методикалык колдонмолорунун жана программаларынын авторлору. Тактап айтсак, көптөгөн окуу китептеринде Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи коюлган: "Орус тили" (Осмонкулова Д. А., Жамшитова Г. Ж., Мамытова Г. З.), "Орус тили" (Примкулова Б. М.), окуу китептери "Кыргыз мектебинин 8-класстары үчүн адабий окуу" (Ешенова Н. А., жана башкалар)", "Кыргыз мектебинин 11-класстары үчүн орус адабияты" (Ешенова Н. А., Мурадымов Н. М.)," Орус тайпаларынын студенттери үчүн орус тили боюнча колдонмо "(Болотакунова Г. Ж., Примкулова Б.М.), "Орус тили" окуу китеби (Болотакунова Г. Ж.) жана башкалар.

            "Манас эпосундагы аял образдарынын эволюциясы", "Эпос "Манас": онейротопика жана визионотопика маселелери (структурасы, функциялары, символикасы)"(2018)   монографияларынын автору жана манас таануу боюнча биринчи окуу китебинин авторлошу, фольклорго, айрыкча, кыргыз фольклорунун бермети - "Манас" эпосун изилдөөгө зор салым кошкон доцент Неля Хамитовна Бекмухамедованын эмгектерин белгилей кетүү керек.

            Бир катар окутуучулар Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин, Ош мамлекеттик университетинин, Ош обладминистрациясынын жана Ош шаардык мэриясынын Ардак грамоталары менен сыйланышты. Профессор Н.М. Мурадымов жана доцент Т.П. Апполонова “ОшМУга көрсөткөн өзгөчө кызматы үчүн” төш белгиси менен сыйланышты.

          
ББПнын максаты : 

1-максат. Орус филологиясы багытында билим берүү жаатында ийгиликтүү иштөөгө жөндөмдүү, жаштарды дүйнөлүк маданият жана билим берүү интеграция процесстери менен тааныштыруу үчүн социалдык мобилдүүлүктү жана туруктуулукту камсыз кылган универсалдуу, кесиптик компетенттүүлүккө ээ квалификациялуу адистерди даярдоо.

2-максат. Психологиялык, педагогикалык, уюштуруучулук, башкаруучулук жана илимий изилдөө жөндөмдөрүнө ээ орус тили жана адабияты мугалимин даярдоо.

3-максат. Маданий-адептик баалуулуктарды, кесиптик жана этикалык жоопкерчиликти, сынчыл ой жүгүртүү жөндөмдөрүн калыптандыруу, өмүр бою  кесиптик жана инсандык билимин өркүндөтүүнү өз алдынча ишке ашырууга жөндөмдүү адистерди даярдоо.

 Адистиктер

Адистиктин аталышы

Шифр

Даражасы

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

1

Филологиялык билим берүү:

Орус тили жана адабияты 

550300

Бакалавириат

Күндүзгү

4 жыл

2

Лингвистика:

Чет тилдерин жана маданияттарын окутуунун теориясы жана  методикасы (англис тили кошумча орус тили менен)

531100

Бакалавириат

Күндүзгү

4 жыл

3

Филологиялык билим берүү:

Орус тили жана адабияты 

550300

Магистратура

Күндүзгү

2 жыл

4

Филология:

Орус тили

531000

Магистратура

Күндүзгү

2 жыл

5

Лингвистика:

Чет тилдерин жана маданияттарын окутуунун теориясы жана  методикасы (англис тили кошумча орус тили менен)

551100

Магистратура

Күндүзгү

2 жыл

Факультеттин кафедралары

Кафедранын аталышы

Кафедра башчысы

Байланыш телефону

Электрондук адрес

Дүйнөлүк адабият кафедрасы

Ф.и.к., доц. Асанова Дамира Амангельдиевна

0779 54-71-42

kakei_1995@mail.ru

 

Орус тилинин практикалык курсу жана кеп маданияты

Ф.и.к., доц., Болотакунова Гульзат Жолдошбековна 

0777 65-55-02

0557 75-7938

bolgul_kg@mail.ru

Орус тилин жана адабиятын окутуунун методикасы кафедрасы

Ф.и.к., доц., Бекмухамедова Неля Хамитовна

0775 06-62-62

nelyabek@mail.ru

Факультеттер аралык орус тили кафедрасы

Ф.и.к., доц., Ормокеева Рахат Козуевна

0555 12-56-46

ormokeeva71@mail.ru

Орус жана салыштырма тил илими кафедрасы

Ф.и.к., доц., Суркеева Венера Бекмаматовна

0555 15-83-84

vsurkeeva29@mail.ru

Чет тилдер жана маданият аралык байланыштар кафедрасы

Филология илимдерин доктору, профессор

Сабирова Венера Кубатовна Сабирова Венера Кубатовна

0558 01-10-36

0773 01-10-36

sabirova_venera@mail.ru

Факультеттин жетекчилиги

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Декан

Филология илимдерин доктору, доцент

Мадмарова Гулипа Араповна

0772 62-26-54

gulipa.madmarova@mail.ru

 

Декандын окуу иштери боюнча орун басары

Филология илимдерин кандидаты, доцент

Темиркулова Ыкыбал Акимбаевна

0555 28-06-94

temirkulovaik@mail.ru

Декандын тарбия иштери  жана келишимдик төлөмдөр боюнча орун басары

Окутуучу,

Токурова Чынара Маматжалиловна

0772 87-15-71

0555 87-15-71

0501 87-15-71

tokurovacynara@gmail.com

Декандын илимий иштери боюнча орун басары 

Окутуучу,

Шаимкулова Айбурак Исамидиновна

0556 55-57-82

0772 15-15-24

ayburak1980@mail.ru

 

Кесиптик бирликтин  төрагасы

 

Улуу окутуучу,

Сабиралиева Замира Маметовна

0772 75-22-51

0705 75-22-51

zamira_100177@mail.ru

 

Магистратура боюнча жооптуу

Филология илимдерин доктору, профессор

Сабирова Венера Кубатовна

0558 01-10-36

0773 01-10-36

sabirova_venera@mail.ru

Окуу-усулдук кеңештин

төрайымы

 

Улуу окутуучу,

Разыкова Мавлюда Баратовна

0550 77-25-63

mavluda_razikova@mail.ru

Практика жетекчиси

 

Улуу окутуучу,

Абдраманова Суйумкан Калбаевна

0773 49-14-64

0550 49-14-64

0775 49-14-64

abdramanova261068@gmail.com

Эл аралык байланыштар департаменти  боюнча жооптуу

Окутуучу,

Исакова Дилором Камалдиновна

0559 32-61-11

isakdil@gmail.com

Окумуштуу катчы

 

Окутуучу,

Курманкулова Сайрагул Атабаевна

0771 26-38-51

sairakurmankulova@gmail.com

 

 

Фото галерея