Орус филологиясы факультети

Университет Структуралар Факультеттер Орус филологиясы факультети

Орус филологиясы факультети

Адрес Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Масалиев пр.,91а
Телефон +996 3222 8-74-46
Факс 723500
Веб-сайт http://frf.oshsu.kg.
E-mail gmadmarova@oshsu.kg

Ош мамлекеттик университетинин орус филологиясы факультетинин хроникасы 1939-жылдан башталып, Ош мугалимдер институту (кийинчерээк - педагогикалык) негизделген күндөн бери уланып келе жатат.

Орус филологиясы факультетинин башатында И.П.Карасева, Э.Н.Курбатова, Л.Д.Поколодный сыяктуу көрүнүктүү окутуучулар болгон. Р.Х.Муратов, В.И.Гудков, Ю.И.Чернышева, Ш.Ю.Мусин, А.П.Селиверстова, Е.С.Палагина, С.Л.Мухина, С.И.Ибрагимов, А.М.Жмаев, В.А.Маслова, Ж.А.Акпаралиев, Н.К.Салахитдинова, М.Ж.Тагаев, К.З.Зулпукаров жана башкалар  факультеттин өнүгүшүнө, илимий-педагогикалык кадрларды даярдоого зор салымдарын кошкон.

Орус филологиясы факультети Кыргыз Республикасынын улуттук  билим берүү системасында, коомдук жана саясий турмушунун башка чөйрөлөрүндө ийгиликтүү иштеген миңдеген орус тили жана адабияты мугалимдерин даярдап чыгарды.

Учурда факультетти филология илимдеринин доктору, профессор Гулипа Араповна Мадмарова, факультеттин бүтүрүүчүсү жетектейт.

Факультетте жогорку квалификациялуу профессордук-окутуучулук курам жемиштүү иш алып барып жатышат, алар - 3 филология илимдеринин докторлору, профессорлор (К. З. Зулпукаров, Г. А. Мадмарова, В. К. Сабирова), 20 илимдин кандидаттары, 30 доцент жана ага окутуучулар, 4 магистр; 25 мугалим Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги жана 12 изденүүчү диссертациялык изилдөө иштерин жигердүү жүргүзүп жатышат.

Жалпы жана салыштырмалуу лингвистика, лингвопаремиология, когнитивдик лингвистика, лингвоконцептология, ностратика, салыштырмалуу синология ж.б. тармактарда 200дөн ашуун макалалардын жана 8 монографиянын автору жана авторлошу, профессор К.З.Зулпукаровдун илимий эмгектери баалуу деп таанылып келет.

Профессор К.З.Зулпукаров - "Кыргызстандын салыштырма лингво-концептологиясы" илимий мектебинин жана илимий багыттардын Россиялык реестиринде катталган "Алтай жана Сино-Тибет элдеринин лингво-этногенетикалык биримдиги" аттуу жаңы илимий багыттын негиздөөчүсү.

Азыркы тил илиминин жана адабий сындын актуалдуу аспектилери профессорлор Г.А.Мадмарова, В.К.Сабирова, Н.М.Мурадымов; филология илиминин кандидаттыры жана доценттери

Г.Ж.Жамшитова, Н.Х.Бекмухамедова, Н.А.Ешенова, Ж.А. Алымкулова, С.С.Сейитбекова, К.Т.Турдуева, В.Б.Суркеева, Д.А.Асанова, Ы.А.Темиркулова, Г.Ж.Болотакунова, Р.К.Ормокеевалардын илимий иштеринде чагылдырылган.

Т.П.Апполонова, Т.Д.Дыйканбаева, Ф.В.Ахмедова, Д.А.Осмонкулова, Б.К.Оморкулов, Ж.Р.Тойчуева, Р.М.Усманова, З.Я.Мискичекова сыяктуу тажрыйбалуу мугалимдер татыктуу кадыр-баркка ээ.

Факультеттин окутуучулары монографиялардын, окуу китептеринин, окуу-методикалык колдонмолорунун жана программаларынын авторлору. Тактап айтсак, көптөгөн окуу китептеринде Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи коюлган: "Орус тили" (Осмонкулова Д. А., Жамшитова Г. Ж., Мамытова Г. З.), "Орус тили" (Примкулова Б. М.), окуу китептери "Кыргыз мектебинин 8-класстары үчүн адабий окуу" (Ешенова Н. А., жана башкалар)", "Кыргыз мектебинин 11-класстары үчүн орус адабияты" (Ешенова Н. А., Мурадымов Н. М.)," Орус тайпаларынын студенттери үчүн орус тили боюнча колдонмо "(Болотакунова Г. Ж., Примкулова Б.М.), "Орус тили" окуу китеби (Болотакунова Г. Ж.) жана башкалар

"Манас эпосундагы аял образдарынын эволюциясы", "Эпос "Манас": онейротопика жана визионотопика маселелери (структурасы, функциялары, символикасы)"(2018)   монографияларынын автору жана манас таануу боюнча биринчи окуу китебинин авторлошу, фольклорго, айрыкча, кыргыз фольклорунун бермети - "Манас" эпосун изилдөөгө зор салым кошкон доцент Неля Хамитовна Бекмухамедованын эмгектерин белгилей кетүү керек.

Бир катар окутуучулар Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин, Ош мамлекеттик университетинин, Ош обладминистрациясынын жана Ош шаардык мэриясынын Ардак грамоталары менен сыйланышты. Профессор Н.М. Мурадымов жана доцент Т.П. Апполонова “ОшМУга көрсөткөн өзгөчө кызматы үчүн” төш белгиси менен сыйланышты.         

ОшМУнун миссиясы – жалпы адамзаттык баалуулуктарга ээ болгон жана мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүн ишке ашырууга салым кошкон заманбап адистерди даярдоо.

 Университеттин узак мөөнөттүү максаттары – ОшМУну классикалык университеттен дүйнөлүк деңгээлдеги илимий-инновациялык университетке айландыруу.

 Стратегиялык максат – дүйнөдөгү алдыңкы изилдөө университеттеринин ТОП 700үнө кирүү.  ОшМУнун Борбордук Азиядагы эң мыкты үч университеттин бирине айланышы.

 Университеттин жетекчилиги миссия жөнүндө маалымат университеттин академиялык коомчулугуна, студенттерге, магистранттарга жана докторанттарга гана эмес, бардык кызыкдар тараптарга жеткиликтүү болушун маанилүү деп эсептейт.

«Филологиялык билим» багыты боюнча ББПнын окутуунун максаттары жана натыйжалары «Орус тили жана адабияты» профили 550300

1-максат.  Орус филологиясы тармагында билим берүү чөйрөсүндө ийгиликтүү иштөөгө жөндөмдүү, Кыргыз Республикасынын Улуттук квалификациялык алкактарынын талаптарына ылайык универсалдуу, кесиптик компетенцияларга ээ болгон квалификациялуу адистерди даярдоо.

2-максат.  Маданий жана адеп-ахлактык баалуулуктарды, кесиптик жана этикалык жоопкерчиликти, сынчыл ой жүгүртүү жөндөмдөрүн, өзүн-өзү ишке ашыруу жана өз алдынча тарбиялоону өмүр бою калыптандыруу.

Профильдер

Багыты, профили

Шифр

Даражасы

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

1

«Филологиялык билим»,

 «Орус тили жана адабияты»

 «Орус тили жана адабияты кошумча англис тили менен»

550300

Бакалавр даражасы

Күндүзгү

4 жыл

2

«Филологиялык билим»

 «Орус тили жана адабияты» (кош дипломдук программа, 2+2, ФРФ+ЕНУ, Астана)

550300

Бакалавр даражасы

Күндүзгү

4 жыл

3

«Филология»

 «Орус тили жана адабияты» (кош дипломдук программа, 2+2, ФРФ + СУРСУ, Челябинск)

531000

Бакалавр даражасы

Күндүзгү

4 жыл

4

«Филологиялык билим берүү»

«Орус тили жана адабияты»

550300

Магистр илимий даражасы

Күндүзгү

2 жыл

5

«Филология»

«Орус тили»

531000

Магистр илимий даражасы

Күндүзгү

2 жыл

6

«Лингвистика»

«Чет тилдерин жана маданияттарын окутуунун теориясы жана методикасы» (англис тили кошумча орус тили менен)

551100

Магистр илимий даражасы

Күндүзгү

2 жыл

Орус филологиясы факультетинин деканы: Мадмарова Гулипа Араповна

Илимий даражасы: профессор, филология илимдеринин доктору

Электрондук дареги: gmadmarova@oshsu.kg

Байланыш номери: +996 772622654

 

  

Фото галерея