University Regulations İnternal documents

Internal documents

 

№1 КЫШКЫ СЫНАК СЕССИЯНЫ УЮШУТУРУУ ЖАНА ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА

№2 КУРСТУК ИШТЕРДИ ЖАНА ДИПЛОМДУК ИШТЕРДИ ЖАЗУУ БОЮНЧА

№3 НОРМАТИВДҮҮ ЖАНА ИНСТРАКТИВДҮҮ ДОКУМЕНТТЕРДИН ЖЫЙНАГЫ

№4 ОКУУ МЕТОДИКАЛЫК МАТЕРИАЛДАРДЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

№5 ОКУУ ИНФОРМАЦИЯЛЫК ДЕПАРМЕНТИ

№6 ОКУУ ЖҮКТӨМДӨР ЖАНА АЛАРДЫ ПЛАНДОО НОРМАЛАРЫ

№7 ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСАХ

№8 ОШМУНУН МЫКТЫ КАФЕДРАСЫ,ФАКУЛЬТЕТИ Ж-ДӨ

№9 СТУДЕНТТЕРДИН БИЛИМИН ТЕКШЕРҮҮНҮН МОДУЛДУК-РЕЙТИНГДИК СИСТЕМАСЫ

№10 «AVN» ИНФОРМАЦИЯЛЫК СИСТЕМАСЫ

№11 ДИСЦИПЛИНАНЫН ЖУМУШЧУ ПРОГРАММАСЫНЫН ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА МАЗМУНУ ЖӨНҮНДӨ ЖОБО

№12 ОШ МУНУН ФАКУЛЬТЕТТЕРИНИН (КОЛЛЕДЖДЕРИНИН) ЖАНА КАФЕДРРАЛАРЫНЫН ЖАРЫМ ЖЫЛДЫК

№13 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ СОВЕТА ОШГУ

№14 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ

№16 ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИН 2015-ЖЫЛГА ЧЕЙИН ӨНҮКТҮРҮҮ КОНЦЕП

№17 ОШМУнун КИТЕПКАНАСЫНА КИТЕПТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ

№18 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВНОЙ КРЕДИТНЫЙ ТЕХНОЛОГИИ

№19 ДИСЦИПЛИНАНЫН ОКУУ-МЕТОДИКАЛЫК КОМПЛЕКСИ ЖӨНҮНДӨ

№20 ЭЛЕКТРОНДУК БАСЫЛМАЛАР ЖӨНҮНДӨ

№21« ОШМУНУН МЫКТЫ СТУДЕНТИ» КОНКУРС ЖОНУНДО

№22 ДИСТАНТТЫК БИЛИМ БЕРҮҮ (ДБС) жөнүндө

№23ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРРИВУЗОВСКОЙ СИСТЕМЕ КОМПЬТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ

№24 ПРАКТИКАЛАРДЫ УЮШТУРУУ БОЮНЧА ЖОБО

№26 ПОЛОЖЕНИЕ О ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЯХ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

№27 ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ

№28 МАГИСТРАТУРА ЖОНУНДО ЖОБО

№29МАГИСТЕРДИК ДИССЕРТАЦИЯ БОЮНЧА ЖОБО

№30 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ МАГИСТРАНТОВ

№31 ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТОВ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОШСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

№32 АКАДЕМИЯЛЫК МОБИЛДҮҮЛҮК ЖӨНҮНДӨ

№33 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№35 ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОШГУ

Академическая политика ОшГУ

Положение о НИР(грант)

УСТАВ ОшГУ

0.Анализ законодательства в области

1_Админ кенештин чечими, №17, 12.02.2021, негизги 1-маселе (новый)

1_тиркеме_Инстр_делопроизводству

2. Проект закона о внесение изменений в некоторые НПА КР_проект_ОшГУ_госуслуги

2.Приказ_Правила_внутреннего_трудового_распорка_ОшГУ лист согласованиpdf

2_Тиркеме_ЭДАСТ_положение

3.Постановление об образовательной деельности_проект_ОшГУ

27-ФХД Пландоо-финансы бөлүмүнүн жобосу (положение) (новый)

28_ФХД приказ эсеп сааты (жобо)

Должностные инструкции профессорско-преподавательского состова

Закон КР_Об_образовании_ — версия_проект_ОшГУ

Илим-изилдөө бөлүмүнүн кызматкерлеринин кызматтык нускамасы

О продолжительности ежегодного основного удлиненного отпуска

Организационная структура ОшГУ

Политика информационной безопасности ОшГУ

Положение о службе внутреннего аудита, риск-менеджмента и комплайнса

Положение о финансовом комитете

Положение об архиве

Положение об департаменте международных связей

Положение об отделе кадров

Положение об отделе по специально и мобилизационной работе

Правила_внутреннего_трудового_распорка ОшГУ

Приказ_Правила_внутреннего_трудового_распорка_ОшГУ